Vägen till god integration är arbete.

Mölndal ska ha en god integration som skapar delaktighet och motverkar utanförskap. Nyanlända ska komma in i arbete och bli självförsörjande. Kunskaper i det svenska språket och hur samhället fungerar är viktigt och därför ska nyanlända utbildas inte bara i svenska utan också i vilka värderingar och normer som gäller i Sverige och om kvinnors och barns rättigheter. 

Fler nyanlända kvinnor ska genom särskilda insatser snabbare få sin första anställning. Fortsatt språkutbildning kombinerad med arbetsplatspraktik efter SFI är en viktig insats.

Bättre samarbete och mer strukturerade samverkansformer mellan olika aktörer och verksamheter i staden ska införas för att öka sysselsättningen och få fler i arbete.

Sysselsättnings- och arbetsrelaterade insatser ska utökas till heltid under etableringstiden. Att ställa krav är att bry sig om! 

Moderaterna i Mölndal vill 

  • Införa en lokal kursplan för Sverigeintroduktion.
  • Införa ett trepartslöfte – ”Mölndalslöftet” – mellan Kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för praktik och arbetsträning.
  • Ha individuella etableringsplaner med språkkrav och jobbfrämjande aktiviteter.
  • Göra särskilda utbildningsinsatser för nyanlända kvinnor
  • Kräva motprestation på heltid för den som läser SFI eller uppbär försörjningsstöd.