Vår politik

Ett moderat ledarskap för Mölndal

Moderaterna bygger Mölndal starkt och tryggt

Vår politik i korthet

Mölndal ska vara en trygg stad för alla Mölndalsbor och en av de bästa städerna i landet att bo och leva i. Det ska vara hög kvalitet på den kommunala servicen och vi ska ha den bästa skolan från förskolan ända upp till gymnasieskolan. Det ska finnas attraktiva boenden, arbetsplatser och bra kommersiell service i hela staden och dessutom goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation. Vi ska värna om våra äldre och arbeta med förebyggande insatser för att skapa god livskvalitet för alla Mölndalsbor.

Mölndal ska fortsätta att växa

Stadskärnan förtätas och ska nu byggas samman med den nya stadsdelen Forsåker. Stationen i centrala Mölndal ska byggas ut för ny järnväg till Borås och vara ett nav för pendlingstrafiken. Framkomligheten ska ökas för alla transportmedel. Bostadsbyggandet ska varieras för att skapa en mer sammanhållen kommun i framtiden.

Nya jobb ska skapas

Vi ska lägga förutsättningar för att 20 000 nya jobb skapas till år 2040. Med en politik för tillväxt och nya jobb ska kommunalskatten hållas låg och på sikt sänkas.

Alla ska vara trygga

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska med tidiga insatser skapa ökad trygghet. Oavsett ålder ska alla känna sig trygga i såväl offentliga miljöer som i sina hem. Samarbetet och arbetsmetoderna ska utvecklas ytterligare mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och fritids-förvaltningen och polisen. Mer resurser ska läggas på att förebygga hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Utbildning är den bästa framtidsinvesteringen

Mölndal ska ha en skola i världsklass med hög kunskap. Det ska vara ordning och reda och tidiga insatser ska ges till dem som behöver mer hjälp. Samverkan ska stärkas mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet, gymnasie- och vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för självförsörjning och framgångsrik integration. 

Omsorg och omtanke om alla

Alla i Mölndal ska bemötas med värdighet och respekt och ges förutsättningar att leva ett bra liv.  Omsorgen för äldre och personer med funktionshinder ska utgå ifrån individuella behov och önskemål och det förebyggande arbetet är viktigt. 

Grön omställning genom innovation och ny teknik

Mölndals gröna omställning ska ledas med elektrifiering, digitalisering och nya tekniska lösningar, inte med straffskatter eller förbud. Tillgång till gröna ytor ska finnas med i stadsplaneringen. Arbetet för giftfria miljöer och främjandet av en hållbar lokal livsmedelsproduktion ska stärkas vid upphandlingar. 

Kultur, aktiviteter och socialt umgänge

Mölndal ska ha ett brett utbud av kulturella aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande. Ett rikt föreningsliv och goda möjligheter till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser ger positiva hälsoeffekter i alla åldrar.

Integration är avgörande

Genom god integration ska vi skapa delaktighet och motverka utanförskap. Kunskaper i svenska är en nyckel till framgång. En aktiveringsplikt ska införas som innebär att varje nyanländ har en individuell etableringsplan med krav på språkutbildning och jobbfrämjande aktiviteter på heltid.

Saknar du något mål ?

Är något du saknar, eller vill lyfta fram, så är det bara att ta kontakt med oss. Passa på att bli medlem, då kan du vara med och utveckla vår politik!