Skola

Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I Moderaternas Mölndal ska alla lyckas i skolan

Mölndal ska ha en skola i världsklass. Vi moderater prioriterar mer kunskap i skolan, stärkt ordning och reda och tidiga insatser till dem som behöver mer hjälp, men även extra utmaningar till särskilt begåvade elever.

Alla klassrum ska präglas av trygghet, flit och arbetsroAlla anställda i skolan ska tala svenska för allas trygghet. Hot och våld ska aldrig accepteras och mobbare ska byta skola – inte offret. Ingen i Mölndal ska utsättas för hedersförtryck. All skolpersonal som möter barn ska utbildas i att upptäcka och bemöta hedersrelaterat våld och förtryck.

Kajsa Hamnén

Kajsa Hamnén

Skolnämnden, ordförande

Elever som riskerar att inte nå målen ska tidigt kartläggas och insatser med lovskola och läxhjälp ska sättas in tidigt. Högpresterande och särskilt begåvade elever ska erbjudas extra utmaningar.

I Mölndal ska finnas en blandning av fristående och kommunala skolor, där alla håller hög och jämn kvalitet. Med ett växande internationellt näringsliv ska Mölndal erbjuda en internationell skola med en internationell läroplan. Vi vill anställa fler lektorer i skolan för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning i praktiken.

Uppgraderade och nya lokaler för förskolor ska prioriteras för att möjliggöra färre barn per anställd. Grundsärskolan ska prioriteras lokalmässigt för att möta verksamhetens behov och för att samutnyttja kompetens med Frejagymnasiets personal.

Kulturskolan ska fortsätta vara vår stolthet och den ska ha ett brett utbud. Den ska kännetecknas av både bredd och spets. 

Alla gymnasieelever ska erbjudas att läsa en kurs i företagande och ges möjlighet att starta företag under sin skolgång. Utbildning i entreprenörskap lockar till företagsamhet och nya innovativa idéer.  Moderaterna vill att fler gymnasieprogram etableras i Mölndal. Vi vill skapa ett Campus Mölndal där både gymnasieskolan och vuxenutbildningen breddas och utvecklas med fler utbildningar anpassade till arbetsmarknadens och individens behov. 

Lärlings- och yrkeshögskoleutbildningar anpassade efter individens och arbetsmarknadens behov är nödvändiga. Undervisningen och utbildningarna i Mölndals skolor ska alltid leda till jobb eller vidare studier. 

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Ha en obligatorisk lovskola och studiestöd, samt läxhjälp från årskurs ett och genom hela skolgången för dem som riskerar att inte nå målen.
  • Att all anställd personal ska tala svenska.
  • Att alla gymnasieelever ska erbjudas en kurs i företagande.
  • Bygga ett Campus Mölndal – nya lokaler till vuxen- och gymnasieutbildningen.
  • Anställa lektorer för att stärka kopplingen mellan forskning och praktisk undervisning.