Miljö

God miljö och ett hållbart samhälle

I Moderaternas Mölndal ligger vi i framkant gällande miljö, klimat och grön omställning.

Moderaterna har införlivat Agenda 2030 i den politiska målstyrningen i syfte att fortsätta driva reformarbetet för hållbarhet. 

Miljösatsningar ska ske inom områden som staden själv kan påverka. Vi vill utöka tillgång till gröna ytor och arbeta för giftfria miljöer. Vi ska verka för att förorenade och miljöfarliga verksamheter åtgärdas.   Vid upphandling av råvaror ska lokal produktion prioriteras. 

Den gröna omställningen ska ske genom innovationer och ny teknik, inte straffskatter och förbud. Mölndals gröna omställning ska ledas med elektrifiering, digitalisering och nya tekniska lösningar. Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas för att till exempel bättre övervaka och styra vatten och avlopp, återvinningsstationer och belysning. Moderaterna vill också införa fler fria WiFi-zoner.

Jordbruksmarken och skogen i staden ska tas om hand och Moderaterna är positiva till viss försäljning av kommunalägd skog i syfte att främja skötseln. En inventering av produktiv åker- och betesmark för framtida livsmedelsförsörjning ska göras.  

Per H. Elofsson

Per H. Elofsson

Miljönämnden, ordförande

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Att grön omställning ska ske genom elektrifiering, digitalisering och nya tekniska lösningar.
  • Utöka tillgång till gröna ytor, arbeta för giftfria miljöer samt verka för att förorenade och miljöfarliga verksamheter åtgärdas.
  • Att minst 80 procent av livsmedel i stadens verksamheter ska vara närproducerade.
  • Underlätta för små lokala och regionala producenter att vara stadens leverantörer.