Kultur

Ett rikt Kultur- och fritidsliv i Mölndal

I Moderaternas Mölndal ska konst och kultur ha goda förutsättningar.

Ett brett deltagande och utövande av kulturella aktiviteter, kreativt skapande, forskning och utvecklande av innovativa idéer och metoder ska främjas inom alla politikområden för att bidra till Mölndals utveckling.

Kulturengagemang för barn och unga ska betraktas ur ett skapande och livslångt lärande perspektiv. Barn och ungas delaktighet i kulturlivet är en grundbult i moderat kulturpolitik.

Alla i Mölndal ska ges goda chanser till delaktighet, socialt umgänge, aktiviteter och rörelse i levets alla skeden. Avgörande för detta är ett bra samarbete mellan civilsamhället, föreningar, företag och staden.

Möjligheterna till spontanidrott och till aktiviteter som kan utföras i närmiljö under trygga former ska underlättas.

Vid etablering av nya bostadsområden ska planeras för ytor som lämpar sig för spontanidrott och motion.

.

Ingvar Paulsson

Ingvar Paulsson

Kultur- och Fritidsnämnden, ordförande

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Öka barns och ungas tillgång till kultur. 
  • Att Gunnebo Slott och Trädgårdar ska ha långsiktiga förutsättningar att fortsatt vara det största turistmålet i Mölndal.
  • Profilera Forsåkersområdet som en plats för kreativa näringar och kultur.
  • Verka för en ny scen eller ett nytt kulturhus för dans, teater och musik.
  • Utveckla ett samarbete med GoCo Health Innovation City för att dra nytta av kunskap och utveckling inom hälsa, fritid och idrott för alla åldersgrupper.
  • Fortsätta att utveckla Åby Arenastad som ett fritids- och idrottscentrum i Mölndal.
  • Utöka antalet idrotts- och aktivitetshallar i hela Mölndal.
  • Etablera idrottsinriktade fritidsgårdar med utbildade ledare.