Integration

Vägen till god integration är arbete

I Moderaternas Mölndal ska vi ha en god integration som skapar delaktighet och motverkar utanförskap

  • Nyanlända ska komma in i arbete och bli självförsörjande.
  • Kunskaper i det svenska språket och hur samhället fungerar är viktigt och därför ska nyanlända utbildas inte bara i svenska utan också i vilka värderingar och normer som gäller i Sverige och om kvinnors och barns rättigheter.
  • Fler nyanlända kvinnor ska genom särskilda insatser snabbare få sin första anställning. Fortsatt språkutbildning kombinerad med arbetsplatspraktik efter SFI är en viktig insats.
  • Bättre samarbete och mer strukturerade samverkansformer mellan olika aktörer och verksamheter i staden ska införas för att öka sysselsättningen och få fler i arbete.
  • Sysselsättnings- och arbetsrelaterade insatser ska utökas till heltid under etableringstiden. Att ställa krav är att bry sig om!
Kenneth Viberg

Kenneth Viberg

Social- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Införa en lokal kursplan för Sverigeintroduktion.
  • Införa ett trepartslöfte – ”Mölndalslöftet” – mellan Kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för praktik och arbetsträning.
  • Ha individuella etableringsplaner med språkkrav och jobbfrämjande aktiviteter.
  • Göra särskilda utbildningsinsatser för nyanlända kvinnor
  • Kräva motprestation på heltid för den som läser SFI eller uppbär försörjningsstöd.