Boende & Trafik

En växande stad med hållbar infrastruktur

I Moderaternas Mölndal ska det finnas olika alternativ, möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och man ska kunna bo kvar i det område man trivs i.

Staden ska aktivt arbeta för att minska den kommunala byråkratin, förkorta tiderna för bygglov och framtagande av detaljplaner. De kommunala bolagen ska ha en mer aktiv roll i stadsutvecklingen.

Mölndals tillväxt och förtätning gör det är viktigt att anpassa infrastrukturen och avlasta trafikintensiva gator och vägar. Stadsplaneringen ska utgå ifrån att alla transportmedel får plats. Valfriheten till transportmedel ska möjliggöras samtidigt som en klimatneutral mobilitet är viktigt. Vi vill därför påskynda elektrifieringen och utbyggnaden av laddinfrastrukturen i staden.

Staden växer och har ett ökat behov av parkeringsplatser. Den nuvarande parkeringspolicyn i staden omöjliggör en utökning av antalet platser och måste ändras för att ge eldrivna bilar större plats i trafiken.

Vi vill att Mölndal fortsätter växa. El-kapacitet och effektmarginal måste säkerställas för fortsatt expansion och tillväxt. Fjärrvärme ska vara  ett naturligt val vid expansion av central bebyggelse.

Merjem Maslo

Merjem Maslo

Plan- och exploateringsutskottet, ordförande

Göran Isacsson

Göran Isacsson

Tekniska nämnden, ordförande

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Bygga mer varierade boenden i hela Mölndal, med tillräckligt antal parkeringsplatser.
  • Göra det möjligt för hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter.
  • Tillgängliggöra fler tomter för privat byggnation och underlätta detaljplaneändringar för ombyggnation.
  • Bygga ut gång- och cykelbanor samt cykelparkeringar.
  • Öka samarbetet med Trafikverket för att förbättra framkomligheten, främst i Lackarebäck och Kvarnbyn.
  • Påskynda utbyggnaden av publika laddstolpar för elbilar.
  • Verka för en hållbar energi- och elanvändning.
  • Säkerställa energitillgången för fortsatt utveckling av staden och näringslivet.
  • Att fjärrvärme ska vara det naturliga alternativet vid nybyggnation och nyetableringar.