Trygghet

En trygg stad för alla

I Moderaternas Mölndal ska alla känna sig trygga, såväl hemma som i skolan, i omsorgen, på fritiden och ute på gator och torg. 

Moderaterna i Mölndal gick till val på att Mölndal ska vara en  levande och trygg stad med fler poliser, trygghetskameror och bättre ljussättning på allmänna platser. Alla människor ska kunna mötas i en tillitsfull atmosfär.

2024-01-07: Läs mer nedan om pågående arbete i staden.

I vårt program sa vi, att staden ska sätta in snabba åtgärder mot klotter och skadegörelse. Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas och tidiga insatser är avgörande. Arbetsmetoderna ska utvecklas och samarbetet ska förbättras mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen.  Alla anställda inom stadens verksamheter som möter medborgare ska ha goda kunskaper i det svenska språket. Språktester ska införas.

Ordningsvakter ska ges större möjligheter att arbeta brottsförebyggande och vi vill verka för att fler trygghets- och nattvandringar sker i staden.

Arbetet mot välfärdsbrott för att stoppa fusket kring bidrag och stöd ska utökas.

Mer resurser ska satsas på arbetet med att förebygga våld i nära relationer och förhindra hedersrelaterat våld. Särskilt stöd ska också ges till dem som utsätts för dessa typer av våld och förtryck.

Nolltolerans mot mobbning i förskolor och skolor såväl på plats som på nätet ska vara en självklarhet. I Mölndal ska inte den som utsätts för mobbning eller kränkande behandling vara den som behöver anpassa sig.

Per Malm

Per Malm

Kommunfullmäktige, ordförande

Linus Hedberg

Linus Hedberg

Ledamot i social- och hållbarhetsutskottet (som samordnar kommunstyrelsens insatser för trygghetsåtgärder)

(S)amverkan för (Mölndal) prioriterar tryggheten i Mölndal

Även om kommunen inte är direkt brottsbekämpande kan vi göra mycket inom det förebyggande arbete för att hindra unga att hamna i kriminalitet och vi kan utforma miljöer som inte bidrar till brott.
– Fler Trygghetsvärdar utbildas nu och ska börja arbeta i våra olika stadsdelscentra under våren 2024, främst på helgkvällarna. Är du intresserad av att bli en av dem? >>>Mölndals stads information
– Dubbelt så många ordningsvakter bevakar nu stadens centrumplatser, dessutom inom ett större område (staden har avtal med CPG Bevakning om 220 tim/månad, tidigare 110). Gallerian och Resecentrum har motsv avtal med Securitas).
– Samarbetet med näringslivet har fördjupats, en kartläggning pågår som ska resultera i att färre brott sker mot företagen i staden.
– Samarbetet stärks nu mellan socialtjänst, skola, föräldrar och polis särskilt när det gäller mellanstadieelever som riskerar dras in i kriminalitet eller långvarigt utanförskap. Antalet fältassistenter ökas från tre till fem, vilket gör att de kan ha två team ute samtidigt.
– Offentliga platser ses över nu, buskage klipps ned, belysningen kontrolleras, bevakning sätts in för att störa ut droghandel m m.
– Arbetet mot våld i nära relationer är i fokus, särskilda utbildningsinsatser pågår inom stadens verksamheter.
– Fler elever ska klara skolan, eftersom godkända betyg är den bästa garanten mot utanförskap eller kriminalitet senare i livet.
– Vi tillsätter mer resurser för att fånga upp personer i identifierade riskgrupper istället för att göra breda allmänna satsningar.
– Vi bygger bort utformningen av gator där olagliga streetrace kan hållas.
[Rev 2024-03-28]

Läs mera om Mölndals stads arbete för ökad trygghet r och här.

På riksnivå genomförs nu ett stort antal lagändringar som kommer att underlätta för både förvaltningarna och polisen att jobba med brottsbekämpning inom Mölndal:

– Flera myndigheter får nya befogenheter att bekämpa brott och verktyg att utreda brott, läs mera här och här.

– Möjligheter till utökad kameraövervakning av offentliga miljöer i Mölndal kommer att förbättras när utredningen är klar (15 april 2024):

– Sekretessen ska öppnas upp mellan myndigheter för att kunna dela information som kan kartlägga kriminalitet på ett effektivare sätt.

Med detta sagt:
Mölndal är en förhållandevis trygg och säker stad.
Men otrygghet och kriminalitet når även oss. Den tar lång tid att bekämpa och arbetet måste ske på många sätt och vara uthålligt över tid.
Sprängningar, skjutningar och droghandel sker mer utbrett idag.
Hot och våld riktas även mot anhöriga till kriminella, vilket gör dem svåra att kartlägga och förebygga. Kommunen har små möjligheter att påverka var människor bosätter sig, men lagändringar är på gång. Polisen har ett särskilt ansvar för att utreda brott och lagföra dem som utför handlingar, de får bättre resurser med kommande lagändringar. Sprängningarna i Balltorp i december 2023 och Bosgården i januari 2024 är kraftfulla signaler om att lagar och regler måste ändras för att klara nutidens problem.